Passend onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs dat goed bij hen past. Om onderwijs op hun eigen niveau te kunnen volgen, hebben sommige kinderen extra ondersteuning nodig. Dat regelt de Wet passend onderwijs.

Samen met andere schoolbesturen
De Polderhof is aangesloten bij de Stichting Passend Onderwijs Almere. In deze stichting werken alle schoolbesturen van Almere samen. Met elkaar zorgen we ervoor dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Meer informatie vindt u op de website van Passend Onderwijs Almere.

Interne begeleiding op school
De meeste kinderen kunnen op een reguliere basisschool goed begeleid worden. Daarbij spelen de intern begeleiders (IB’ers) een belangrijke rol. Zij ondersteunen de leerkrachten en geven advies. Elke school heeft een zorgteam. Dit bestaat uit de intern begeleiders en andere deskundigen.

Kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Op De Polderhof kunnen we ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) onderwijs bieden dat bij hen past. Met ondersteuning van juf Caroline bieden we onderwijs en goede begeleiding aan deze kinderen met als doel hun kansen te vergroten om uiteindelijk regulier onderwijs te kunnen volgen. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig vanwege TOS, een auditieve en/of communicatieve beperking? Laat dit dan weten bij de aanmelding van uw kind op school.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat wat de school kan bieden aan (extra) ondersteuning. Het ondersteuningsprofiel van De Polderhof vindt u hier.