Ons onderwijs

Een stevig fundament van basiskennis en basisvaardigheden is de voornaamste doelstelling van ons onderwijs.
Aan deze belangrijke basiskennis besteden we veel aandacht, maar het is niet het enige dat we als school bieden. Onze leerlingen doen ervaringen op het gebied van cultuur, sport, natuur, techniek en maatschappij. Ons onderwijs is afgestemd op de (onderwijs)behoefte van uw kind.

Zelfstandigheid kun je leren
Op De Polderhof krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen.

Vreedzame School: samen leren en leven
Onze school is een Vreedzame School. We helpen kinderen om te ontdekken wie zij zelf zijn en anderen te respecteren. Want elk kind doet ertoe en elk kind kan een positief verschil maken. De Polderhof helpt leerlingen om goed samen te leven met anderen, op school en daarbuiten. We stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk en betrokken te voelen. Ook besteden we veel aandacht aan samenwerkend leren.  

21e-eeuwse vaardigheden
Wij sluiten graag aan bij het veranderende leven, leren en werken van onze leerlingen. Daarom leren wij onze leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan. Denk hierbij aan zaken als mediawijsheid, het plannen van en reflecteren op het eigen werk, samenwerken en burgerschap. De persoonlijke afstemming resulteert in goede resultaten.

Thuis in taal
Het accent in onze school ligt op het taalonderwijs. Goede taalbeheersing geeft kinderen de mogelijkheid om zich te kunnen uitdrukken tegenover anderen door te spreken, schrijven, lezen en luisteren. Een goede taalbeheersing draagt bij aan de zelfredzaamheid. We beginnen hier al mee in de peutergroep en geven dat op de basisschool verder vorm. Lees <hier> verder over ons taalaanbod.

0/1-groep
Op onze locatie is er een 0/1-groep gerealiseerd. Deze groep is een pilot en een onderdeel van het VVE-beleid van de gemeente Almere. De ambitie is dat kinderen zich in deze groep optimaal ontwikkelen, zodat ze zonder (taal)achterstand naar een reguliere kleutergroep kunnen. De 0/1-groep heeft max. 16 kinderen van 3 tot 5 jaar en wordt begeleid door een leraarondersteuner van De Polderhof en een pedagogisch medewerker van GO! Kinderopvang. Zodra de kinderen 5 jaar zijn geworden stromen ze door naar een reguliere kleutergroep.